הקלות מס לנכים ביחס להכנסות בארץ ובעולם

Print Friendly, PDF & Email

כידוע, לאחר רפורמת 2003, קובעת פקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961 ("הפקודה"), כי תושב ישראל חייב במס בישראל בגין הכנסה שהפיק בכל מקום בעולם.

נכה, שהוכר ככזה על ידי המוסד לביטוח לאומי עשוי להיות זכאי להטבות מס בגין נכותו. על פי סעיף 9(5) לפקודה, נכה שנקבעה לו דרגת נכות של 100% זכאי לפטור ממס בגין הכנסה מיגיעה אישית, וזאת עד לגובה התקרה הנקובה בסעיף, הנגזרת מתקופת הנכות שנקבעה, בזה האופן (הסכומים מתעדכנים, ואלה המוצגים נכונים לשנת המס 2013):

* אם נקבעה הנכות לתקופה של 365 ימים או יותר יחול הפטור ביחס להכנסה עד לסכום של 602,400 שקלים חדשים;

* אם נקבעה הנכות לתקופה שבין 185 ימים לבין 364 ימים, יחול הפטור בגין הכנסה עד לסכום של 72,240 שקלים חדשים.

אם היחיד אכן עומד ביתר תנאי הפטור, הרי ביחס לשנת 2013, אם נקבעה לו נכות לתקופה של שנה ויותר הוא זכאי לפטור ממס בגין הכנסה מיגיעה אישית (שאיננה הכנסה פסיבית), וזאת עד לסכום של 602,400 ש"ח. אם לעומת זאת, נקבעה לו נכות לתקופה קצרה משנה אך ארוכה מחצי שנה, הפטור מוגבל בתקרה בגובה 72,240 ש"ח.

הואיל ולאחר רפורמת 2003 יחיד חייב במס בגין הכנסותיו מכל רחבי העולם, הרי גם הפטור שבסעיף 9(5) מתייחס להכנסותיו מכל העולם.

לו נותרה ליחיד הכנסה החייבת במס בישראל (מעל תקרת הפטור) אשר חייבת במס גם במדינה זרה (למשל מחמת העובדה כי מקור ההכנסה מצוי בה), סביר להניח כי בהתאם לסעיף 200 לפקודה (וללא קשר לשאלת קיומה של אמנת מס עם המדינה הזרה), הרי בצוותא חדא עם החיוב במס הישראלי, יזכה היחיד לזיכוי בשל "מסי חוץ" ששולמו במדינה הזרה.

ההגדרה "מסי חוץ" (המסים ששולמו בחו"ל ובגינם יינתן זיכוי), כוללת אך ורק מיסים ששולמו על הכנסה שהופקה או שנצמחה באותה מדינה, המחושבים כאחוז מן ההכנסה ולמעט מיסים עירוניים. לאמור: לא יינתן זיכוי על מס ששולם בהתנדבות או בטעות במדינה הזרה, ולא יינתן זיכוי על מסים עירוניים (כגון ארנונה).

ייתכן כי פרמיות בגין ביטוח לאומי ששולמו בחו"ל אינן נחשבות "מסי חוץ" לפי ההגדרה הנ"ל, ולפיכך לא יהיה זיכוי בגינן. עם זאת, נציין, כי ישראל נקשרה באמנה בינלאומית עם כמה ממדינות העולם לא רק בתחום מניעת מיסוי כפל אלא גם בתחום הביטוח הסוציאלי. "אמנות ביטוח לאומי" אלה, מקנות לתושבי המדינות שנקשרו באמנה זכות לקבלת קצבאות, והן דואגות למניעת כפל תשלום דמי ביטוח, לשמירה על רצף תקופות הביטוח וכיוצא באלה.

סגירת תפריט