מיסוי הכנסות זרות

Print Friendly, PDF & Email

שכר דירה מחוץ לישראל

החל משנת 2003, תושב ישראל חייב במס בישראל על כלל הכנסותיו – הכנסות ישראליות והכנסות זרות. לפיכך, למשל, שכר דירה שהפיק תושב ישראל מנכס נדל"ן בגרמניה חייב במס בישראל.

עם זאת, בדוגמה שלעיל, הואיל ומקור ההכנסה הוא בגרמניה (הדירה ממוקמת בגרמניה) סביר כי ההכנסה תחויב במס גם בגרמניה, לפי דיניה הפנימיים, כ"מדינת המקור".

בין ישראל לגרמניה קיימת אמנה למניעת כפל מס (בתוקף משנת 1966). תפקידה לקבוע כללי הקצאה לחלוקת עוגת המס בין מדינת המושב (ישראל במקרה דנן), ובין מדינת המקור שבה מצוי "מקור ההכנסה" (גרמניה בדוגמה שלנו).

כמדינת המקור שבה מצוי הנכס, סעיף 3 לאמנה מתיר לגרמניה להטיל מס על הכנסת דמי השכירות של התושב הישראלי. אין מגבלה באמנה לשיעור המס שיוטל, ולפיכך הוא ייקבע כפי שנהוג בעת הרלוונטית בדין הפנימי בגרמניה.

אם מדובר בנישום שהוא יחיד (להבדיל מתאגיד) שאין לו "עסק" המניב לו הכנסות מדמי שכירות (עסק כזה ימוסה לפי סעיף 2(1) לפקודה), תחול על הכנסה זו בישראל, הוראת סעיף 122א לפקודת מס הכנסה. הוראה זו מאפשרת לנישום לבחור לשלם ביחס להכנסת דמי השכירות מס בשיעור 15% בלבד. זאת, במקום לצרפה להכנסותיו הרגילות ולשלם עליה מס בשיעור השולי כקבוע בסעיף 121 לפקודה.

תשלום המס המוטב בשיעור של 15%, נתון לבחירת הנישום. אולם יש לקחת בחשבון כי אם בחר הנישום במסלול המוטב, הוא לא יהיה זכאי לנכות הוצאות שהוציא בייצור ההכנסה מדמי השכירות, למעט פחת. כמו כן, הוא לא יהיה זכאי לקיזוז, לזיכוי או לפטור מההכנסה מדמי השכירות, או מהמס החל עליה, לרבות זיכוי בגין המס הזר ששילם בגרמניה.

מדובר במגבלה משמעותית, ולכן יש לבחון כדאיות השימוש בהטבה, ביחס לכל מקרה לגופו, בהתחשב בין היתר במס האפקטיבי שישולם בגרמניה.

משרד איתן אסנפי – עורכי דין, הנו בעל ידע מקיף וניסיון עשיר במיסוי הכנסות זרות וגם מיסוי בינלאומי. המשרד משרת לקוחותיו בסוגיות בינלאומיות מורכבות הן מול רשויות המס והן בבתי המשפט.

עו"ד ורו"ח אסנפי חיבר לאורך השנים פרסומים מקצועיים רבים. ספרו (מחבר משותף) "מיסוי בינלאומי – הדין בישראל", הנו מהחשובים והמוכרים בתחום מיסוי בינלאומי.

לפרטים נוספים ולקביעת פגישה ניתן ליצור קשר בטל' 03-5356100 או בדוא"לoffice@asnafy.co.il