מיסוי הכנסות פנסיוניות על פי אמנות המס

Print Friendly, PDF & Email

תושב חוץ שמקבל פנסיה ממעסיק ישראלי

נניח כי תושב קנדי לצורכי מס, מקבל תשלומי פנסיה ממעסיק בישראל.

סעיף 18 לאמנה למניעת כפל מס בין ישראל לקנדה, עוסק בתשלומים מסוג זה. על פי הסעיף, "קצבאות [pensions] ואנונות שמקורן במדינה מתקשרת והמשתלמות לתושב המדינה המתקשרת האחרת, אפשר להטיל עליהן מס באותה מדינה אחרת".

קנדה רשאית אפוא למסות את תשלומי הפנסיה המשולמים לתושב הקנדי ממקור ישראלי. אולם על פי האמנה גם ישראל רשאית למסות תשלומים אלה. הכל, במגבלות שמציב סעיף 18(2) לאמנה. זו לשונו:

"קיצבאות ואנונות שמקורן במדינה מתקשרת והמשתלמות לתושב המדינה המתקשרת האחרת, אפשר להטיל עליהן מס במדינה שבה מקורן, ובהתאם לדיני אותה מדינה. אולם במקרה של תשלומי קיצבה תקופתיים, או תשלומי אנונה תקופתיים, לא יעלה המס המוטל כך על הקטן מאלה:

א. 15 אחוזים למאה מן הסכום ברוטו של התשלום; ו –

ב. השיעור שנקבע בזיקה לסכום המס שמקבל התשלום היה נדרש אלולא כן לשלמו בעד השנה על סך כל הסכום של תשלומי הקיצבה התקופתיים או תשלומי האנונה התקופתיים שקיבל באותה שנה, אילו היה תושב המדינה המתקשרת שבה מקור התשלום;

אולם ההגבלות על שיעור המס שצויינו לעיל לא יחולו על תשלומים לפי חוזה אנונה על פי הכנסה ממוצעת".

לצורך חישוב המס בישראל, תושב חוץ לא זכאי לנקודות הזיכוי המוענקות לתושבי ישראל. אם לתושב החוץ הכנסות שהופקו בישראל, הן חייבות במס בישראל על פי שיעורי המס המקובלים בישראל ביחס לאותו סוג הכנסה. בד"כ, במדינת המושב הוא ייהנה מזיכוי בגין המס ששולם בישראל.

עורך דין מיסים רואה חשבון איתן אסנפי , מוזמנים לקרוא גם: מיסוי בינלאומי