ניכוי במקור על ידי הבנק בגין השקעת כספים מחוץ לישראל

Print Friendly, PDF & Email

סעיף 170 לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א 1961 קובע כי תשלום הכנסה חייבת לתושב חוץ ,חייב בניכוי מס במקור (אצל המשלם או האחראי לתשלומה, לרבות בנק) בשיעור של 25%. לכן, העברת כספים באמצעות הבנק לתושב חוץ נתונה לניכוי במקור על ידי הבנק, אשר יבקש להגן על עצמו מהעבירה הפלילית הכרוכה בהיעדר ניכוי מס במקור במקרים המתחייבים.

הניכוי במקור משמש כאן כלי גבייה, פרקטי ויעיל, לגביי מראש של חובות מס של נישומים שאינם קשורים לישראל, וקשה יהיה להגיע אליהם בדרך אחרת.

ברור אפוא, כי לא כל העברת כספים לחו"ל מהווה "הכנסה", שלא לומר "הכנסה חייבת" בידי תושב החוץ, מקבל הכספים. כך, למשל, כאשר מדובר בהעברת כספים המהווים השקעה בגוף (חברה, שותפות, LLC) שהוא תושב חוץ. אין לראות בהשקעה זו "הכנסה חייבת" של תושב החוץ בישראל.

משכך, הרי שבמישור המהותי אין כל טעם והצדקה לנכות מס במקור מכספי ההשקעה הללו.

בתקנות מס הכנסה (ניכוי מתשלומים לתושב חוץ), התשנ"ג-1992 נקבע, כי משלם רשאי לנכות מס בשיעור מופחת או לא לנכות מס בכלל, בין היתר, אם יש בידו אישור מקורי בכתב מפקיד השומה, או מרו"ח שהורשה לעניין זה על ידי פקיד השומה.

בתוספת מס' 1 לה"ב מס' 34/93, נקבע, בין היתר, כי רו"ח מורשה, מוסמך לאשר לבנק להעביר מבלי לנכות מס במקור, בין היתר, כספים המהווים השקעה בהון מניות ובהלוואות בעלים. במקרה כזה, אם כך, לא יידרש אישור על פטור מניכוי מס במקור מפקיד השומה, וניתן להסתפק באישורו של רו"ח מורשה.

אם מדובר בסוגי תשלומים מסויימים שנקבעו על ידי פקיד השומה, כמפורט בהוראות שתקבענה מעת לעת, לא נדרש אפילו אישור מרו"ח מורשה אלא די בהצהרת המשלם (הוא מעביר הכספים) ביחס לאופי ההעברה, וזאת על גבי טופס ייחודי שנועד לכך.

מוזמנים להתקשר בכל שאלה בנושא מיסוי בינלאומי ולשוחח עם עו"ד מיסים איתן אסנפי

סגירת תפריט