עולים חדשים ותושבים חוזרים ותיקים – הטבת שליטה וניהול

Print Friendly, PDF & Email

שליטה וניהול – תושבות תאגיד

כידוע, חברה תיחשב "תושבת ישראל" לצורכי מס אם היא התאגדה בישראל או שהשליטה והניהול בה מופעלים מישראל.

חברה תושבת ישראל מחמת שליטה וניהול מישראל חייבת כמובן במס בישראל ובדיווח בישראל, הגם שהכנסותיה מופקות מחוץ לישראל.

על חברה כאמור, להגיש דין וחשבון שנתי על גבי טופס 1214. לדו"ח יצורף "נספח ד", אשר מתייחס להכנסות מחוץ לישראל ולמס הזר ששולם עליהן מחוץ לישראל.

אולם אם השליטה והניהול בחברה מופעלים על ידי עולה חדש או תושב חוזר ותיק (או מי מטעמם), ורק בשל כך החברה עשויה להיחשב תושבת ישראל, הרי אחת מן ההטבות המוענקות לאוכלוסייה זו היא כי בנסיבות אלה החברה בכל זאת לא תיחשב תושבת ישראל, במשך תקופת ההטבות.

מס ערך מוסף – על פי סעיף 2 לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975 מע"מ מוטל על "עסקה בישראל". סעיף 15 לחוק מגדיר מתי עסקת מכר או עסקת מתן שירותים מהווה עסקה בישראל לצורכי החוק. על פי אופי פעילותה של החברה ייבחן אם עסקאותיה הן עסקאות בישראל החייבות במע"מ אם לא, בהתאם לסעיף 15.

אך יש לזכור – בייחוד ביחס לחברות שמרכיב העסקאות הזרות שלהם משמעותי, כמו חלק גדול מהחברות המנוהלות על ידי עולים חדשים ותושבים חוזרים ותיקים –  כי גם אם קיימת חבות עקרונית במע"מ, יש לבחון תחולת ההטבה בדמות "שיעור אפס" (על פי סעיף 30 לחוק). זאת, בעיקר ביחס לשירות הניתן לתושב חוץ, או שירות שניתן מחוץ לישראל.

סגירת תפריט