פורסם חוזר מס הכנסה מס' 6/2017 : רווחים ראויים לחלוקה לאור פס"ד ז'ורבין

Print Friendly, PDF & Email

1. מבוא
חוזר מס הכנסה מס' 6/2017 בנושא: רווחים ראויים לחלוקה לאור פס"ד ז'ורבין (להלן –"החוזר") דן בכללים להכללת "רווחי אקוויטי" בחישוב הרווחים הראויים לחלוקה (להלן – "רווחים ראויים לחלוקה" או "רר"ל") כמשמעותם בסעיף 94ב בפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961 (להלן – "הפקודה") בחלופה המיסויית, לאור פס"ד ז'ורבין וביישומם בפועל.
החוזר עוסק ברווחי אקווטי אשר נרשמו בספרי החברה המחזיקה שמניותיה נמכרו (להלן –"החברה המחזיקה") וטרם חולקו בפועל כדיבידנד על ידי החברות המוחזקות על ידה (להלן: "חברות כלולות"). קובע החוזר, בעקבות פרשת ז'ורבין, כי אותם רווחים חשבונאים ("רווחי אקוויטי"), יכללו בחישוב הררל"ים בחברה המחזיקה, על פי חלופת המס, ובלבד שחויבו בחברות הכלולות במס חברות ולא צפוי כל חיוב נוסף של מס בגינם.
בעניין "רווחי אקווטי" החוזר מציין כדלקמן:
""רווחי אקוויטי" הם רווחים או הפסדים חשבונאים הנרשמים בספרי החברה המחזיקה, בהתאם לשיעור החזקתה ברווחים הלא מחולקים של "החברה הכלולה" כתוצאה מיישום שיטת השווי המאזני (Equity Method). חברה מחזיקה תנקוט בשיטה זו כאשר שיעור ההחזקה בחברה המוחזקת על ידה עולה לכדי השפעה מהותית (אז תקרא החברה המוחזקת על ידה – "חברה כלולה"). קיימת חזקה כי קיימת השפעה מהותית אם לחברה המחזיקה מעל 20% בזכויות ההצבעה".
2. אופן היישום
החוזר קובע כי:
"בהתאם לקביעת בית המשפט, הכללת רווחי האקוויטי בחלופת המס תתאפשר לבקשת הנישום וזאת כאשר נרשמו בספרי החברה המחזיקה רווחי אקוויטי בגין רווחי החברות הכלולות המוחזקות על ידה ובנוסף, מקור רווחי האקוויטי הוא ברווחים שחויבו במס בידי החברות הכלולות, כך שבעת חלוקתם כדיבידנד בפועל, או במכירת מניות החברה הכלולה, הם לא יחויבו במס נוסף על פי סעיף 126(ב) לפקודה או סעיף 94ב לפקודה, לפי העניין".
כמו כן, תתאפשר הכללת רווחי האקווטי בחישוב הרר"ל גם כאשר החברה המחזיקה אינה מיישמת את גישת השווי המאזני, ובלבד ששיעור ההחזקה של החברה המחזיקה בחברות הכלולות גבוה משיעור של 50%. גישה זו הנה גישה מקלה ביחס לאמור בפס"ד ז'ורבין מאחר שפסה"ד לא התייחס למצבים אלו.
כאשר החברה המחזיקה, מחזיקה בחברות הכלולות בשיעור שנמוך מ – 50% ואינה מיישמת את גישת השווי המאזני (למשל נוקטת בגישת העלות) ולכן אינה רושמת רווחי אקוויטי בגין החברות המוחזקות על ידה, לא תתאפשר הכללת רווחי האקוויטי בחלופת המס.
כמו כן, גם אם החברה המחזיקה רשמה רווחי אקוויטי בספריה אך מקורם ברווחים שטרם שולם בשלהם מס סופי, הם לא ייכללו בחישוב הרווחים הראויים לחלוקה על פי חלופת המס. מדובר ,למשל, ברווחי חברה זרה החייבים במס לפי סעיף 126(ג) לפקודה (וזאת אף אם בשל זיכוי ממס זר לא ישולם מס בישראל בפועל) או שמקורם ברווחי שערוך שנרשמו בחברה הכלולה וטרם חויבו במס בידה, או שמקורם ברווחי מפעל מאושר או מוטב אשר יחויבו במס בעת חלוקתם.
כדי להבטיח כי מקור רווחי האקוויטי בחברה המחזיקה הוא ברווחים שאינם חייבים במס וכדי להבטיח כי תתקיים רציפות בחישובי הרר"לים בעת החלפת בעלי מניות בחברה, יש לבצע חישוב לרווחים הראויים לחלוקה בחברה הכלולה, והכל על פי הוראות סעיף 94ב לפקודה.
אם בחברה המחזיקה נרשמו רווחי אקוויטי שמקורם בחברות המוחזקות בידי החברה הכלולה (קרי – "שרשרת החזקות"), יש לבצע את החישוב האמור לעיל לכל אחת מהחברות שבשרשרת, החל מהחברה האחרונה בשרשרת ועד לחברה הכלולה המוחזקת באופן ישיר בידי החברה המחזיקה. אם לחברה המחזיקה אין היכולת לקבל את נתוני המס של החברה הכלולה בשרשרת ההחזקות לצורך החישוב האמור, לא ילקחו בחשבון רווחי האקוויטי בגין אותה חברה בחלופת המס.
עוד קובע החוזר, כי במועד בו ירד שיעור ההחזקה של החברה המחזיקה בחברה הכלולה כך שאינה עוד מיישמת את שיטת השווי המאזני, אין לכלול, החל מאותו מועד, את רווחי אקוויטי בחלופת הרר"ל המיסויי. מנגד, במצב בו שיעור ההחזקה עלה, כך שהחלה ליישם את שיטת השווי המאזני, יש לכלול את רווחי האקוויטי בחלופה המיסויית, החל מאותו מועד.
3. הפסדי אקוויטי
החוזר קובע, כי על פי פסיקת בית המשפט בפס"ד ז'ורבין, ניכוי הפסד שבהגדרת רווחים ראויים לחלוקה בסעיף 94ב(ב) לפקודה, ביחס לניכוי הפסד שנוצר "בחברה שמניותיה נמכרות" לפי החלופה המיסויית, מתייחס לחברה המחזיקה ולא לחברה הכלולה. בהתאם לכך יש לפעול כדלקמן:
3.1. הייתה היתרה של רווחי האקוויטי חיובית – ינוכו במידת הצורך הפסדים לצורכי מס שטרם קוזזו בחברה הכלולה, בהתאם לסעיף 94ב לפקודה.
3.2. הייתה היתרה שלילית (הפסדי אקוויטי) – הפסדים אלו לא יופחתו מהרר"ל על פי החלופה המיסויית של החברה המחזיקה, והתוספת לרר"ל המיסויי בגין החברה הכלולה תהיה אפס.
4. שינויים בשיעור החזקה
החוזר קובע, כי "במצב בו חל שינוי בבעלי המניות בחברה המחזיקה נוצר כפל הטבה כאשר רווחים אלו לא חולקו כדיבידנד טרם מכירת החברה המחזיקה. בית המשפט התייחס בפסיקתו לכפל ההטבה אך לא התייחס למקרה כאמור".
לפיכך, החוזר קובע, על מנת למנוע כפל הטבה כאמור לעיל, בחישוב הרר"ל המיסויי בחברה המחזיקה, תופחת ההכנסה הפטורה מחלוקת הדיבידנד בפועל (מהחברה הכלולה לחברה המזיקה), עד גובה רווחי אקוויטי שהתווספו לרר"ל המיסויי בחברה המחזיקה כאמור בחוזר זה, וזאת ללא תלות במקור הרווחים מהם חולק הדיבידנד
בנוסף לאמור לעיל, החוזר קובע למען הסר ספק, כי לא ייכללו רווחי אקוויטי ברר"ל המיסויי בחברה המחזיקה בגין חברות כלולות שנמכרו טרם מכירת החברה המחזיקה.

משרד איתן אסנפי – עורכי דין מסים, הנו בעל ידע מקיף וניסיון עשיר במס הכנסה, במיסוי חברות, במיסוי מקרקעין, במיסוי בינלאומי, ומע"מ.
המשרד משרת לקוחותיו בסוגיות מורכבות הן מול רשויות המס והן בבתי המשפט.
עורך דין מיסים ורו"ח איתן אסנפי חיבר לאורך השנים פרסומים מקצועיים רבים.
ספרו (מחבר משותף) "מיסוי בינלאומי – הדין בישראל" הנו מהחשובים והמוכרים בתחום מיסוי בינלאומי.
לפרטים נוספים ולקביעת פגישה ניתן ליצור קשר בטל' 03-5356100 או בדוא"ל office@asnafy.co.il

סגירת תפריט