מיסוי סטודנטים על פי אמנת המס ישראל-ארה"ב

Print Friendly, PDF & Email

מיסוי סטודנטים זרים

שאלת התושבות לעניין מס הכנסה וביטוח לאומי הנה שאלה מורכבת שמענה לה דורש ניתוח מעמיק של נסיבות חייו של האדם. קיים דמיון רב בין מבחני התושבות לצורך מס הכנסה ובין המבחנים לצורך ביטוח לאומי אולם לא מדובר במבחנים זהים.

ככלל, לצורך מס הכנסה, אדם ייחשב תושב ישראל אם מרכז חייו בישראל. ישנן גם חזקות המבוססות על משך השהייה אולם הן ניתנות לסתירה.

מרכז החיים של היחיד ייחשף באמצעות השקפה על התמונה בכללותה. בין היתר ייבחנו זיקותיו המשפחתיות, הכלכליות והחברתיות של האדם. אין להסתפק בעובדה שהיחיד מתגורר מחוץ לישראל, עם משפחתו, תקופה ארוכה. נדרשת בחינה מדוקדקת החובקת את מכלול נסיבות חייו של האדם. לפיכך, למשל, יש לתת משקל בהכרעה, לעובדה כי מטרתו של סטודנט בנסיעתו מחוץ לישראל היא לימודי פוסט-דוקטורט, כבכוונתו לשוב לישראל לאחר תום לימודיו.

המתח המרכזי שאמנות המס עוסקת בו הוא המתח שבין מדינת המושב של הנישום ובין מדינת המקור שבה הפיק הנישום את הכנסתו.

סעיפי האמנה השונים מתייחסים לסוגים שונים של הכנסות והם קובעים כללי הקצאה ביחס לעוגת המס בין מדינת המושב ובין מדינת המקור.

סעיף 24 לאמנה בין ישראל לארה"ב עוסק ב-"סטודנטים ומתאמנים", וכך הוא קובע:

"יחיד שהוא תושב של אחת מן המדינות המתקשרות בעת שנעשה תושב ארעי במדינה המתקשרת האחרת, והשוהה דרך ארעי באותה מדינה מתקשרת אחרת בעיקר לשם […] לימוד באוניברסיטה או מוסד חינוכי מוכר אחר באותה מדינה מתקשרת אחרת; או […] לימוד או ביצוע מחקר כמקבל מענק, קצובה או מילגה מאירגון ממשלתי, מאירגון דתי, מאירגון צדקה, מאירגון מדעי, מאירגון ספרותי או מאירגון חינוכי; יהא פטור ממס בידי אותה מדינה מתקשרת אחרת בזיקה לסכומים שתוארו בפיסקת משנה (ב) למשך תקופה שלא תעלה על 5 שנות מס מן התאריך שבו הגיע אל אותה מדינה מתקשרת אחרת".

פסקה (ב) מונה את הסכומים הרלוונטיים לפטור, והם:

(1) מתנות מחוץ לארץ לצרכי מחייתו, חינוכו, לימודו, מחקרו או הכשרתו של הסטודנט.

(2) מענק, קצובה או מילגה; וכן

(3) הכנסה משירותים אישיים שביצע במדינה המתקשרת האחרת, בסכום שאינו עולה על 3,000 דולר לכל שנת מס.

כמו כן, יחיד שהוא תושב של אחת מן המדינות המתקשרות בעת שנעשה תושב ארעי במדינה המתקשרת האחרת, והשוהה דרך ארעי באותה מדינה מתקשרת אחרת כשכירו של תושב של המדינה המתקשרת הנזכרת לראשונה, או על פי חוזה עמו, בעיקר לשם:

(א) רכישת נסיון טכני, מקצועי או עסקי מאדם שאינו אותו תושב של המדינה המתקשרת הנזכרת לראשונה, או שאינו אדם הקשור לאותו אדם; או

(ב) לימוד באוניברסיטה או מוסד חינוכי מוכר אחר באותה מדינה מתקשרת אחרת;

יהיה פטור ממס בידי אותה מדינה מתקשרת אחרת. זאת, למשך תקופה שאינה עולה על 12 חודשים רצופים, לגבי הכנסתו משירותים אישיים מתחת ל-7,500 דולר.

למשרד, עו"ד מיסים רואה חשבון, איתן אסנפי-עורכי דין ניסיון רב בסוגיות מורכבות בתחום המיסוי הבינלאומי ואמנות המס.