מיסוי LLC – האם ההכנסה חייבת בדמי ביטוח לאומי? (בעקבות חוזר ביטוח לאומי מיום 22.1.17)

Print Friendly, PDF & Email

כפי שהצגנו בפוסט קודם, תאגיד מסוג LLC (הנפוץ בארה"ב) ממוסה באופן שהכנסותיו מיוחסות לחברים בו.
גם גורמים שאינם תושבי ארה"ב רשאים להיות חברים בתאגידי LLC בארצות הברית, ואכן, קיימים ישראלים רבים המחזיקים בשיעורים כאלה ואחרים בתאגידי LLC בארה"ב.
חוזר מס הכנסה שמספרו 5/2004, מאפשר לנישום תושב ישראל לדווח על הכנסות ה-LLC המיוחסות לו באופן שוטף, ובמקביל ליהנות מזיכוי המס ששילם בארה"ב.
מטרת החוזר הייתה למנוע מצבים שבהם ייגבה מס כפול. בארה"ב מיסוי של התושב הישראלי נעשה כאמור באופן שוטף בכל שנה, על ההכנסות המיוחסות לו. זאת, גם אם ההכנסות הללו לא חולקו לו בפועל. בישראל, לעומת זאת, ייגבה ממנו מס בעת החלוקה בפועל, כמס על דיבידנד. במקרה זה, הפעלת הכללים השגרתיים לזיכוי ממס זר עלולה לשלול ממנו הזיכוי מן המס האמריקאי, באופן שנוצר כפל מס.
בא, אפוא, החוזר ומאפשר, בהתקיימות התנאים הנקובים בו, מתן הזיכוי.
דיוננו כעת מתמקד במישור הביטוח הלאומי – האם הכנסותיו של התושב הישראלי מתאגיד LLC חייבות בדמי ביטוח לאומי? בשאלה זו היו ספקות, וביטוח לאומי אף טען בתחילה כי אכן יש להטיל על הכנסות אלה דמי ביטוח, אולם בהחלטה שפורסמה בתחילת שנת 2017, נקבע כי "בעקבות ישיבות שקיימנו בנושא עם רשות המיסים והלשכה המשפטית, הגענו למסקנה כי דין ההכנסות מחברת LLC כדינן של הכנסות שמקורן בדיבידנד של חברה רגילה ולפיכך, הוראת סעיף 373א אינן חלות על הכנסות אלו".
עוד צוין בחוזר, כי עד ינואר 2008 הכנסה מדיבידנד של חברה רגילה הייתה חייבת בדמי ביטוח, וזאת בכפוף לתקנות 13,14,15 לתקנות הביטוח הלאומי (הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח), התשל"א-1971. אולם החל מינואר 2008 ואילך, הכנסות מדיבידנד שמשולם מחברה רגילה כאמור פטורות מדמי ביטוח לאומי. עם זאת, הכנסות מדיבידנד שמשולם על ידי חברה משפחתית או חברת בית חייבות בדמי ביטוח לאומי.
הואיל והאפשרות לדווח בישראל על הכנסות ה-LLC באופן אישי, במישור המחזיק, נועדה להקל עליו ולמנוע מס כפל, אין בכל כדי להפוך את ההכנסה מהכנסה פסיבית באופייה להכנסה עסקית בישראל. היא נותרת, בעיני רשות המסים, כהכנסה של תאגיד ה-LLC.
משכך, הסכים המוסד לביטוח לאומי לראות בהכנסה מסוג זה כהכנסת דיבידנד ולא כהכנסתו העסקית של הנישום בישראל. זאת, בכפוף להמצאת המסמכים הבאים:
1. מסמך התאגדות של ה-LLC בחו"ל, המפרט את חלקם היחסי של החברים.
2. טופס מה/1301 על נספחיו (כולל נספח הכנסות חו"ל, שם יש לראות כי נרשמו הכנסות).
3. טופס 150 שכותרתו "הצהרה על החזקה בחבר בני אדם תושב חוץ המוחזק במישרין או בעקיפין, נספח לדו"ח שנתי למס הכנסה".

משרד איתן אסנפי – עורכי דין מסים, הנו בעל ידע מקיף וניסיון עשיר במיסוי בינלאומי, ביטוח לאומי, מס הכנסה, מס חברות, מיסוי מקרקעין ומס ערך מוסף.
המשרד משרת לקוחותיו בסוגיות מורכבות הן מול רשויות המס והן בבתי המשפט.
עורך דין מיסים ורו"ח איתן אסנפי חיבר לאורך השנים פרסומים מקצועיים רבים.
ספרו (מחבר משותף) "מיסוי בינלאומי – הדין בישראל" הנו מהחשובים והמוכרים בתחום מיסוי בינלאומי.
לפרטים נוספים ולקביעת פגישה ניתן ליצור קשר בטל' 03-5356100 או בדוא"ל office@asnafy.co.il

סגירת תפריט